algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NOWI

Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 1

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Van Nowi beveiliging gevestigd te Simon Stevinweg 15g, 1221 AC Hilversum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere en aldaar ingeschreven onder nummer 32165397 en alle aan haar gelieerde vennootschappen, hierna te noemen “Opdrachtnemer”.

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: De partij(en) die met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Opdrachtnemer: Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel training-, advies-, recherche- of schadeonderzoeksdiensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en verricht.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
Alarmopvolging: Het doorgeven van de door de Alarmcentrale ontvangen alarmmeldingen aan de door Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en, indien overeengekomen, het op verzoek van Opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.
Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer die begrepen worden onder de reikwijdte van de WPBR.
Diensten en/of dienstverlening: De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

Crowdmanagement: Het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen.

Evenementen- en horecabeveiliging: Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij een evenement of horecagelegenheid.

Evenement: Een publiekstoegankelijke gebeurtenis, die plaatsvindt op een vooraf bekende, afgebakende locatie, waarvoor de betrokken gemeente op grond van de APV een evenementenvergunning heeft verleend, dan wel plaatsvindt in een inrichting, waarop een omgevingsvergunning (milieu) rust, en deze vergunning het organiseren van een evenement toelaat.

Externe Alarmcentrale: De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen Alarmcentrale van een derde.

Mobiele surveillance: Beveiligingsdienst door surveillanten van Opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een Object, die bestaat uit het bezoeken en het controleren van het Object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.

Object: Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de dienstverlening betrekking heeft een en ander in de ruimste zin des woords.

Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer, dat is gestationeerd in of bij het Object.
Personeel: Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Riskmanagement: Advisering, consultancy en (project)management door Opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.
Services: Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare dienstverlening, door servicemedewerkers van Opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het Object en/of een evenement, van Opdrachtgever.

Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een Object kan worden verkregen.
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 2
Werknemer: Personeel in dienst bij Opdrachtnemer met een arbeidsovereenkomst. WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche Bureau.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

3. Eventuele (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op tussen partijen gesloten Overeenkomsten.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen/offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2. De door Opdrachtnemer verstrekte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan zonder deze afwijkende onderdelen tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eerdere offertes.7. De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
a. het verzenden van een opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever, of
b. het schriftelijk bevestigen door de Opdrachtnemer van een order, of
c. het aanvaarden van een aanbieding/offerte door de Opdrachtgever, of
d. de feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door de Opdrachtnemer.

Artikel 4 Communicatie
1. De Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De verzending van e-mails en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd als gevolg waarvan de geheimhouding door Opdrachtnemer niet kan worden gegarandeerd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. Opdrachtnemer gebruikt het opgegeven e-mailadres totdat Opdrachtgever
aangeeft dat een ander e-mailadres moet worden gebruikt.

2. In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Opdrachtnemer heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Opdrachtnemer heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging.
3. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Opdrachtnemer verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Opdrachtnemer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 3 behoudens voor zover uit mededeling van Opdrachtnemer het tegendeel blijkt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op die overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften en draagt er zorg voor dat alle informatie en middelen (waaronder (hulp)materialen), waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of middelen niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden dan zal de Overeenkomst door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever worden gewijzigd.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van een tussen partijen overeengekomen termijn kan alsdan niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden aangegaan.
2. Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3. Lid 1 en 2 van dit artikel laten het bepaalde in artikel 12 lid 2 tot en met 4 onverlet.
4. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Opdrachtgever of Opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn eindigt. Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 4
5. Elk der partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.
6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen is dit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer een fatale termijn.

Artikel 8 Honorarium
1. Indien met Opdrachtnemer geen vast honorarium is overeengekomen of in het geval sprake is van een stilzwijgende voortzetting van een Overeenkomst zonder dat dit uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen, dan wordt het honorarium vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2. Indien het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren zal de Opdrachtgever op verzoek voorzien van werkbriefjes waarop de gewerkte uren worden genoteerd en die ter goedkeuring door de opdrachtgever worden ondertekend.
3. Verzuimt Opdrachtgever de werkbriefjes te ondertekenen, dan worden de gefactureerde uren aangetoond door middel van een uittreksel uit de urenadministratie van Opdrachtnemer, die tot dwingend bewijs strekt.
4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een week zullen de verschuldigde kosten wekelijks in rekening worden gebracht.
6. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd bij (wettelijke) prijsstijgingen tot verhoging van dit honorarium of tarief over te gaan. Kostprijsverhogende elementen zijn in ieder geval wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, verhoging van onkostenvergoedingen en andere cao-kosten of premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, belastingen en andere heffingen alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten. Alle extra kosten veroorzaakt door een redelijkerwijs bij het opstellen van de offerte niet voorziene omstandigheid, kunnen worden doorberekend. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Opdrachtgever en Opdrachtnemer de Overeenkomst hebben gesloten.
7. In het geval Opdrachtgever dienstverlening bij Opdrachtnemer verzoekt die binnen 24 uur dient te worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd een toeslag van 10% op haar normaal geldend honorarium te hanteren. Deze toeslag wordt alleen over de eerste 24 uur van de opdracht berekend over de inzet per persoon.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaar tegen (de hoogte van) de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 5
2. Bij gebreke van betaling binnen de termijn van 14 dagen is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels) rente verschuldigd is.
Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, op grond van de geldende BIK-staffel, met een minimum van € 500 ex. BTW.
Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan is de Opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur/facturen betrekking heeft/hebben. In dat geval is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
3. Indien de facturen van Opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald, heeft Opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal driemaal de laatst verzonden termijnfactuur.
4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring ex artikel 6:267 lid 1 BW. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, personele kosten en kosten van ingebrekestelling.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats de opeisbare oudste facturen, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever gemotiveerd en voorzien van bescheiden ter verificatie binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer e.e.a. op straffe van verval van eventuele aanspraken op vergoeding.
2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door het aan de reclame ten grondslag liggende euvel, zoals arbeidsloon, aankoop van
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 6
vervangende zaken door Opdrachtgever, bedrijfsschade voor deze, lichamelijk letsel enzovoorts, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting(-en) van Opdrachtgever niet op en verschaffen Opdrachtgever evenmin een recht op verrekening.

Artikel 12 Ontbinding in geval van toerekenbare tekortkoming en tussentijdse opzegging
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst in geval van toerekenbare tekortkoming van de andere partij te allen tijde tussentijds ontbinden.
2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds op andere wijze dan contractueel overeengekomen wil beëindigen, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever 100% van het overeengekomen honorarium doorbelasten indien een opdracht binnen 24 uur voor aanvang uitvoering wordt opgezegd en 50% indien dit binnen 48 uur gebeurt. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever desverzocht zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding buiten rechte
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden buiten rechte, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na schriftelijke aanmaning niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Opdrachtnemer behoudt na ontbinding steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.
4. Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan bij Opdrachtgever.

Artikel 14 Strafbare feiten
1. Indien Opdrachtnemer een strafbaar feit constateert, dan rapporteert hij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Opdrachtnemer of indien Opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door Opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte.
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 7
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.
2. Kosten welke Opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij Opdrachtnemer in rekening worden gebracht tenzij opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 15 Sleutels
1. Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden.
Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Sleutels aan Opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of Sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden vereiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.
6. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
7. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 8
bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van Opdrachtnemer en voorts tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door Opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
9. Het Personeel van Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.
10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan Objecten en zaken waarvoor Opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van vorderingen van Personeel tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

Artikel 18 Intellectueel eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen berusten alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, geleverde programmatuur, software, welke ontstaan of worden gebruikt of ontwikkeld in het kader van – of welke anderszins verband houden met – de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitsluitend bij Opdrachtnemer.
2. Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de resultaten en/of producten (waaronder mede begrepen analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten alsmede voorbereidend materiaal) voortkomende uit de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, al dan niet met inschakeling van derden, te gebruiken, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. De intellectuele eigendomsrechten die door de Opdrachtgever als gevolg van een Overeenkomst met Opdrachtnemer zijn of worden verkregen, worden voor zover deze niet reeds bij Opdrachtnemer berusten, op eerste vordering aan Opdrachtnemer overgedragen.
4. Voor zover voor de overdracht een nadere akte is vereist zal Opdrachtgever op eerste verzoek aan de overdracht van zodanige rechten aan Opdrachtnemer zijn medewerking verlenen.
5. Voor zover toegestaan doet Opdrachtgever reeds nu voor alsdan afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de auteursrechtelijke beschermde werken. Voor zover het afstand doen van deze persoonlijkheidsrechten niet toelaatbaar is op grond van de wet, zal de wederpartij deze rechten niet uitoefenen, dan na voorafgaand overleg daarover met en na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 9

Artikel 19 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is voorzien en die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Opdrachtnemer, stakingen elders voor zover Opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Opdrachtnemer op hen rustende verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.
2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor Opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt. Indien Opdrachtnemer zich beroept op overmacht heeft Opdrachtgever pas na zes maanden het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de overmacht redelijkerwijs van tijdelijke aard moet worden geacht, heeft Opdrachtgever niet de bevoegdheid de overeenkomst als beëindigt te beschouwen.
3. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren en Opdrachtgever is gehouden tot betaling daarvan.

Artikel 20 Geheimhouding, privacy en gegevensverwerking
1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer over te gaan tot publicatie of bekendmaking van resultaten die voortvloeien uit deze overeenkomst.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
4. Voor wat betreft het integriteitsbeleid en privacy conformeert Opdrachtnemer zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
5. Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en beheer ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze persoonsregistratie kan identificatiegegevens
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 10
bevatten en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
6. Opdrachtnemer is, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd zonder voorafgaande toestemming om de verkregen resultaten en/of producten aan te wenden voor statische of vergelijkende doelen, op voorwaarde dat die uitkomsten niet te herleiden zijn tot Opdrachtgever.

Artikel 21 Personeel
1. Opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren dienstverlening aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is Opdrachtnemer vrij in de keuze van haar Personeel.
Indien het door Opdrachtnemer ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal Opdrachtnemer op schriftelijk verzoek, onder opgaaf van redenen, van Opdrachtgever en na overleg met Opdrachtgever het betreffende Personeel vervangen.
2. Indien het noodzakelijk is dat Personeel van Opdrachtnemer moet worden ingewerkt door Opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever (en aan haar gelieerde ondernemingen) zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, (een) werknemer(s) van Opdrachtnemer of van de ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken (is) zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich of voor derden laten werken op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 15.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
4. Indien Opdrachtgever een werknemer met vast dienstverband van Opdrachtnemer in dienst wenst te nemen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding van 12 bruto maandsalarissen exclusief BTW verschuldigd, waarbij op deze vergoeding in mindering komt één bruto maandsalaris per volledig jaar dat de betreffende werknemer via Opdrachtnemer voor opdrachtgever werkzaam is geweest, met een maximum van 3 maandsalarissen.

Artikel 22 Calamiteitenplan
1. Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer het van toepassing zijnde Calamiteitenplan ter beschikking. Dit plan dient te voldoen aan de wettelijke eisen en bevat tenminste:
– de communicatie met hulpdiensten,
– een lijst met contactpersonen, hun telefoonnummer(s) en verantwoordelijkheden,
– de procedures voor alarmering en noodgevallen
– de locatie(s) van de hulpmiddelen
Indien Opdrachtgever niet beschikt over een Calamiteitenplan of indien dit plan niet (geheel) voldoet aan de wettelijke eisen zal dit terstond door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gemeld. Opdrachtgever kan dan aan Opdrachtnemer verzoeken om een Calamiteitenplan op te stellen of deze te verbeteren of te zijner keuze de overeenkomst zonder enige verplichting schade te vergoeden, te ontbinden.
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 11

DEEL II: SEGMENTSBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Artikel 23 Alarmopvolging en mobiele surveillance
1. Indien Opdrachtgever bij een Externe Alarmcentrale is aangesloten, is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van die Alarmcentrale en de onjuistheid van de door die Alarmcentrale verstrekte gegevens.
De Externe Alarmcentrale is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven personen.
2. Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als Alarmopvolging worden aangemerkt en aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van Opdrachtgever naar het Object moet komen, terwijl geen sprake is van een Alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een Alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht.
3. De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het Object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van Objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander Object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het Object van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.
Artikel 24 Object- evenementen- en horecabeveiliging en services
1. Opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met Opdrachtgever overeengekomen rooster, dan wel veiligheidsplan. Extra uren zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan vier aaneengesloten uren) wordt tenminste vier uur in rekening gebracht
2. Indien door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster, dan wel het veiligheidsplan voorziet, dan leidt dat niet tot een vermindering van het aantal te factureren uren.
3. Het Personeel van Opdrachtnemer zal de voor het Object, evenementenlocatie en horecagelegenheid, geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover zij daarmee door Opdrachtgever bekend zijn gemaakt en de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.
Artikel 25 Riskmanagement
1. Indien in het kader van het Riskmanagement door Opdrachtnemer Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is Opdrachtgever gehouden om, zodra haar bekend is op welke datum het project eindigt, Opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project,
daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
2. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan de cao Beveiliging en aan de wettelijke voorschriften, inclusief de Arbowet en de algemeen geldende veiligheidsregels. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde Personeel.
3. Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten,
Algemene Verkoopvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland – juni 2018 12
tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van Opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.
4. Opdrachtnemer factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.
5. Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft Opdrachtnemer het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

DEEL III: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 26 Integriteit
1. Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van Opdrachtnemer zal zijn gewaarborgd. Indien Opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.
2. Opdrachtnemer is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde regels en de (privacy)gedragscode VBe NL.
Artikel 27 Rapportages, advies en bijstand derden
1. Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.
2. Telkens wanneer Opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met Opdrachtgever is overeengekomen, brengt Opdrachtnemer tussenrapport uit aan Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan Opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de Opdrachtgever.
4. Indien en voor zover Opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich in overleg met Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door één of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 28 Wijziging voorwaarden en toepasselijke versie
1. De artikelhoofden in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en hebben geen betekenis voor het bepalen van inhoud en strekking van de voorwaarden.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijziging wordt o.a. via de website van Opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
4. Bij eventuele geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.

Artikel 29 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechter van de rechtbank waar opdrachtgever is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst kennis te nemen.